امروز : 29 مرداد 1398
سرمایه گذاری بر روی دانش بیشترین بهره را دارد.
کلاس های درس
چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.
اتاق کنفرانس
فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.
کارگاه کامپیوتر
بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید.
حیاط بین ساختمان ها