امروز : 26 تیر 1398
تماس با ما
نشانی ساختمان مدیریت آموزش های کوتاه مدت و تخصصی (ساختمان شهید آقایی) :
شیراز - بلوار پاسداران - خیابان شهید آقایی - خیابان حدیث
کد پستی :71857-84591
تلفن :071-38233010-12
دورنگار :071-38220624
پست الکترونیک :irfarscomplex@gmail.com
نشانی ساختمان آموزش های بلند مدت (ساختمان امیر کبیر) :
شیراز - بلوار امیر کبیر - خیابان توانیر - جنب ترمینال مسافربری
تلفن :071-38233009
پست الکترونیک :irfarscomplex@gmail.com