دوره های قطعیت یافته

کاربران گرامی:

در این صفحه عناوین دوره های قطعیت یافته مجتمع فارس بر اساس تاریخ شروع دوره ها (از شهریورماه)  قابل دسترسی می باشد.

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره شیوه برگزاری گروه مجری
اصول ایمنی در انبارها  8528 12 99/8/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال  3393 30 99/7/30 حضوری برق 
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه دوم 3761 6 99/7/30 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه چهارم 8919 6 99/7/28 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه اول 3761 6 99/7/23 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه سوم 8919 6 99/7/21  ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
مدیریت عملیات حسابداری انبار 8421 12 99/7/19 ویدئو کنفرانس مدیریت
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه دوم 8919 6 99/7/14 ویدئو کنفرانس مدیریت
قوانین و مقررات مالی 8409 8 99/7/14 ویدئو کنفرانس مدیریت
گزارش نویسی فنی

1393

18 99/7/8 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه اول 8919 6 99/7/7 ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت بهره وری 8741 12 99/7/2 آفلاین - آنلاین مدیریت
اصول مدیریت و سرپرستی
(ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه)
9256 8 99/7/1 آفلاین - آنلاین مدیریت
توجیهی بدو استخدام TIM-3001-3007 70 99/6/18 آموزش از راه دور کامپیوتر و کنترل
هیدرولوژی مناطق خاص 1550 48 99/6/18  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
روانشناسی خانواده  TGCM-1101  12 99/6/18   ویدئو کنفرانس معارف 
مدیریت تجهیزات آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025     99/6/10   آب و محیط زیست
اصول بهداشت ساختمانی 8533   99/6/10   آب و محیط زیست
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی 8506 24 99/6/5 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پدافند اقتصادی ( دفاع اقتصادی) 8936 8 99/6/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
آئین دادرسی مدنی 8034 12 99/6/4 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پیشگیر و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی TGCM-1055 16 99/6/3 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
روانشناسی خانواده TGCM-1101 12 99/6/3 ویدئو کنفرانس معارف
آشنائی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری - مالی  3018 12 99/6/1 ویدئو کنفرانس برق
مدیریت مهندسان مشاور 2663 12 99/6/1 آفلاین - آنلاین آب و محیط زیست
سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی   8682 14  99/6/1   آفلاین - آنلاین مدیریت 
 آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
(ویژه مشاغل خدمات مشترکین)
8435  12  99/6/1  آفلاین - آنلاین  مدیریت 
بالا