صلاحیت حرفه ای

چاپ

وظایف موسسه آموزشهاي تخصصی صنعت آب و برق در  تعیین صلاحیت حرفه اي نیروي انسانی شرکتهاي پیمانکار صنعت آب و برق

نظامنامه صلاحیت حرفه اي نیروي انسانی شرکتهاي پیمانکار صنعت آب و برق به شماره سند  98/15/510  ن  در تاریخ 98/10/21 صادر شده است. براساس این نظامنامه، وظیفه سنجش صلاحیت حرفه اي شاغلان و متقاضیان مشاغل فنی و تخصصی شرکتهاي پیمانکار برعهده "موسسه آموزشهاي تخصصی صنعت آب و برق"  قرار دارد و این موسسه براي انجام صحیح وظیفه مذکور موظف است از توانمنديهاي مراکز بخش خصوصی و مجامع حرفه اي نیز استفاده نماید.

وظایف این موسسه به شرح زیر است: