امروز : 23 مهر 1397
ارتباط با مدیران
رئیس مجتمع جناب آقای مهندس سبوکی 38330020 - 38233005
دفتر ریاست - دبیرخانه جناب آقای معصوم پور 38330020 - 38233005
سرپرست معاونت آموزشی جناب آقای علیزاده 38330020 - 38233005
مدیر امور مالی جناب آقای عبیدانی 38330021
مدیر گروه آموزشی آب و محیط زیست جناب آقای مهندس باقـری 38330017
مدیر گروه آموزشی برق جناب آقای مهندس امینی 38330016
مدیر دفتر کهگیلویه و بویراحمـد جناب آقای مهندس سلطانی 38330017
سرپرست گروه آموزشی مدیریت جناب آقای عبیدانی 38330015
مدیر گروه آموزشی نیروگاه جناب آقای مهندس حمایتی 38330018
مدیر آموزش بلند مدت و دانشجویی جناب آقای غندی 38233006
مسئول امور اداری سرکار خانم کامیاب 38421565
سرپرست امور پشتیبانی جناب آقای جانبازی 38330007
مسئول فناوری اطلاعات سرکار خانم کامیاب 38226249
مسئول امور فرهنگی و دانشجویی جناب آقای زارع 38330019
مسئول روابط عمومی جناب آقای غندی 38330006
مسئول حراست جناب آقای هشیار 38231045