امروز : 26 تیر 1398
ارتباط با مدیران
رئیس مجتمع جناب آقای دکتر حیدری 38330020 - 38233005
دفتر ریاست - دبیرخانه جناب آقای معصوم پور 38330020 - 38233005
مدیر امور مالی جناب آقای عبیدانی 38330021
مدیر گروه آموزشی آب و محیط زیست جناب آقای مهندس باقـری 38330017
مدیر گروه آموزشی برق جناب آقای مهندس امینی 38330016
مدیر دفتر کهگیلویه و بویراحمـد جناب آقای مهندس سلطانی 38330017
سرپرست گروه آموزشی مدیریت -- 38330015
مدیر گروه آموزشی نیروگاه جناب آقای مهندس حمایتی 38330018
مدیر آموزشهای کوتاه مدت و تخصصی جناب آقای علیزاده 38420125
مدیر آموزش بلند مدت و دانشجویی جناب آقای غندی 38233006
سرپرست امور اداری و پشتیبانی جناب آقای غندی 38421565 و 38330007
مسئول فناوری اطلاعات جناب آقای دوستی 38226249
مسئول امور فرهنگی و دانشجویی جناب آقای زارع 38330019
مسئول روابط عمومی جناب آقای غندی 38330006
مسئول حراست جناب آقای هشیار 38231045