امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری دوره آمار برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در مجتمع فارس

دوره آموزشی آمار برداری از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در تاریخ دوم آبان ماه با حضور بیش از 15 نفر از متخصصین شرکتهای مهندسین مشاور آمار بردار در محل مجتمع فارس برگزار گردید. در این دوره فراگیران با آخرین استاندارد های موجود آمار برداری و استفاده از اپلیکیشن جدید آشنا شده و در روز پایانیدوره ، بصورت عملی و در محل با چگونگی اندازه گیری و ثبت آمار آشنا شدند. لازم به ذکر است این دوره به منظور آشنایی شرکتهای مشاور  انتخابی جهت آمار برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در مجتمع فارس طراحی شده است تا بدین ترتیب با دقت در آمارها ، نتایج بیلان آب حوضه های آبریز از صحت لازم برخوردار باشد.  در افتتاحیه این دوره جناب آقای مهندس سبوکی ریاست مجتمع پیرامون اهمیت و جایگاه آمار برداری از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در نیل به اهداف برنامه ریزی مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز سخنانی ایراد نمودند.