امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری دومین جلسه کارگروه منطقه ای استقرار نظام شغلی- سازمانی در مجتمع فارس

دومین جلسه کار گروه منطقه ای آموزش استقرار نظام شغلی- سازمانی با حضور شرکتهای پایلوت در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس در روز 14 آبان تشکیل گردید.

      در این جلسه، شرکتهای پایلوت حاضر ( شرکت آب منطقه ای فارس و شرکت توزیع نیروی برق شیراز) به تفکیک گامهای اجرایی استقرار نظام شغلی سازمانی را به تفصیل بیان نموده و چالشهای موجود را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در ادامه، اعضای کارگروه با توجه به تجربیات کاربردی خود، پیرامون حل چالشها نظراتی را بیان نمودند که این نظرات طی صورتجلسه ای به دفتر آموزش وزارت نیرو ارسال شد.