امروز : 28 خرداد 1398
جلسه بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس از مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

جلسه سالانه بازدید گروه نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس در روز چهار شنبه مورخ 24 آبان ماه از مجتمع فارس  به انجام رسید. در این بازدید ضمن برگزاری جلسه با  دانشجویان و اساتید ، از کلیه کارگاهها  آزمایشگاهها، سالن مطالعه، سالن کنفرانس، نمازخانه، کتابخانه ، سلف سرویس و مرکز کامپیوتر بازدید به عمل آمد. در ادامه، جلسه ای با حضور ریاست و مدیران مجتمع برگزار و ضمن استماع نظرات هیات نظارت، پیشنهاد مجتمع در جهت کاهش و یا عدم ارائه مجوز به موسسات آموزشی غیر انتفاعی و علمی کاربردی که در حیطه های صنعت آب و برق فعالیت نموده و از استانداردهای لازم همچون فضای آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه برخوردار نیستند، ارائه شد.

   گروه نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس بطور سالانه مراکز آموزش عالی استان فارس را ارزیابی و گزارشهای خود را جهت بررسی و اقدام اصلاحی ارسال می نمایند.