امروز : 28 خرداد 1398
حضور مجتمع فارس در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مجتمع فارس درچهارمین نمایشگاه اشتغال وتوسعه کارآفرینی با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی از  29 آبان به مدت سه روزشرکت نمود.  این نمایشگاه باهدف شناساندن نقش مراکزعلمی کاربردی درایجاد اشتغال وکارآفرینی به مدت سه روزبرگزارگردید. دراین نمایشگاه که کلیه مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس حضور داشتندآخرین دست آوردهای کارآفرینی واشتغال به معرض دید بازدیدکنندگان قرارگرفت. دربازدید ریاست محترم واحد استانی، جناب آقای دکتراحمدی ، ازغرفه مجتمع، به نقش ویژه مراکزآموزشی وزارت نیرو درایجاد اشتغال زایی درصنعت آب و برق تاکیدشد.