امروز : 28 خرداد 1398
مجتمع فارس پذیرای بهره برداران نیروگاه اتمی بوشهر

دومین دوره مانورهای عملیاتی ویژه بهره برداران الکتریک نیروگاه اتمی بوشهر در بهمن ماه در مجتمع فارس برگزار گردید. در این دوره نکات ایمنی مانور و دستورالعملهای مانور  تدریس گردیده و فراگیران در حین دوره به انجام مانورهای شبه واقعی با سیمولاتورهای مربوطه مهارت خود را تکمیل نمودند.