امروز : 28 خرداد 1398
شورای انسجام بخشی مدیران ارشد صنعت آب و برق در استان بوشهر با حضور معاون منابع انسانی وزارت نیرو برگزار گردید

         با حضور معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، اولین  جلسه شورای انسجام بخشی مدیران ارشد صنعت آب و برق در استان بوشهر در روز چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه در محل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر تشکیل گردید.

                                                                       

       در این جلسه که با حضور مدیران عامل شرکتهای منطقه ، مدیر کل منابع انسانی وزارت نیرو  و رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار گردید، رئوس فعالیتهای منابع انسانی و آموزش شرکتها،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی در پایان راهکارهای کاربردی را در این زمینه ارائه نمودند.

   در ادامه از سایت عملیاتی- آموزشی دوره های مهارتی و فنی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بازدید به عمل آمد و بصورت نمادین با حضور کلیه مدیران عامل و معاونین نجات شخص حادثه دیده از ارتفاع به نمایش در آمد.

                                                                 

 در پایان با توجه به درخواست دانشگاه خلیج فارس بازدیدی نیز از امکانات آموزشی و تخصصی این دانشگاه به عمل آمد.