امروز : 28 خرداد 1398
تعرفه برگزاری دوره های آموزشی سال 1397 ابلاغ گردید

براساس نامه شماره   97/14345/500  معاونت محترم وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی  وزارت نیرو ، تعرفه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و دوره های آموزشی ویژه صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی شرکت های پیمانکار صنعت آب و برق در مراکز آموزشی وزارت نیرو در سال 1397 جهت بهره برداری و اجرا ، ابلاغ گردید.

 

                                                                                                                     رویت تعرفــه آموزشــی