امروز : 28 خرداد 1398
تغییر در برخی مدیریتهای مجتمع فارس

    در راستای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد، طی احکامی در تاریخ 97/05/15  ، مدیران گروه آب و محیط زیست، دفتر آموزشی کهگیلویه و بویراحمد و امور اداری مجتمع تغییر یافتند. با توجه به پیشنهاد مجتمع و تایید هیات اجرایی موسسه آقای مهندس بیژن باقری بعنوان رئیس گروه آب و محیط زیست، آقای مهندس دادا... سلطانی بعنوان مدیر دفتر آموزش کهگیلویه و بویراحمد و سرکار خانم کامیاب کلانتری بعنوان رابط اداری مجتمع  منصوب شده و از خدمات مدیران قبلی تقدیر شد.  تصویر احکام به پیوست می باشد.

   رویت احکام جدید