امروز : 28 دی 1397
برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو در استان فارس

مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ی استان فارس در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس برگزار گردید.

  رویت خبر