امروز : 26 تیر 1398
مجوز برگزاری دوره های آموزشی شغلی گروه فنی مهندسی در حیطه آب و نیرو برای کلیه دستگاههای اجرایی به مجتمع فارس ابلاغ گردید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس طی نامه ای به ریاست مجتمع فارس، مجوز برگزاری دوره های آموزشی شغلی سازمانی در حیطه های آب و برق جهت کلیه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نمود.به موجب این گواهینامه به مجتمع فارس اجازه داده می شود تا بر اساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارمندان دولت و دستور العملهای مربوطه، دوره های شغلی سازمانی گروه فنی و مهندسی را در حیطه ذکر شده برگزار نماید. لازم به ذکر است که اعتبار این گواهی به مدت سه سال می باشد.

فایل پیوست(مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس )

گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در گستره استانی