امروز : 28 خرداد 1398
دکتر حیدری در مراسم ضیافت ناهار از کارگران مجتمع فارس : نیروهای خدماتی مانند جهادگران هستند ، بیشتر خدمات می دهند و کمتر خدمات می گیرند.

روز کارگر بهانه ای است تا مدیران از زحمات ارزشمند کارگران تقدیر و تشکر نمایند. به گزارش روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس ، دکتر حیدری رئیس این مجتمع در مراسم ضیافت ناهاری که به همین مناسبت برگزارشد از تلاش های خالصانه نیروهای خدماتی و آشپزخانه قدردانی نمودند و در سخنانی بسیار کوتاه اشاره کردند که ارزش و اهمیت کار شما بسیار زیادتر از آن است که من بخواهم بیان کنم همین اندازه می گویم که وقتی نیرویی از شما در مجموعه حضور نداشته باشد یا خدای ناکرده کم کاری رخ دهد کار مجتمع مختل می شود و نارضایتی ارباب رجوع ، فراگیران و همکاران بوجود می آید و برعکس زمانی که شما با میل و رغبت ، کار و تلاش می کنید که اکثرا همین گونه است رضایت سایرین بدست می آید. وی ابراز امیدواری کرد که در سایه ی عنایات الهی و با نتیجه عمل همین همکاران بتواند در جهت رضایت این نیروهای خدوم گام بردارد. بعد سرو ناهار برخی از این همکاران مطالبی را به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های خود بیان کردند.