امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت آموزی اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی- سازمانی

کارگاه آموزشی " مهارت آموزی اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی- سازمانی" شرکتهای آبفا شهری و روستایی منطقه جنوب کشور در تاریخ بیستم خرداد ماه 1398 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس برگزار شد.