صلاحیت حرفه ای

وظایف موسسه آموزشهاي تخصصی صنعت آب و برق در  تعیین صلاحیت حرفه اي نیروي انسانی شرکتهاي پیمانکار صنعت آب و برق

نظامنامه صلاحیت حرفه اي نیروي انسانی شرکتهاي پیمانکار صنعت آب و برق به شماره سند  98/15/510  ن  در تاریخ 98/10/21 صادر شده است. براساس این نظامنامه، وظیفه سنجش صلاحیت حرفه اي شاغلان و متقاضیان مشاغل فنی و تخصصی شرکتهاي پیمانکار برعهده "موسسه آموزشهاي تخصصی صنعت آب و برق"  قرار دارد و این موسسه براي انجام صحیح وظیفه مذکور موظف است از توانمنديهاي مراکز بخش خصوصی و مجامع حرفه اي نیز استفاده نماید.

وظایف این موسسه به شرح زیر است:

 • همکاري در تدوین استاندارد شایستگی مشاغل صنعت
 • همکاري در تدوین استاندارد ارزیابی مشاغل صنعت
 • همکاري در تدوین سند مربوط به ابزارهاي قابل استفاده براي سنجش و ارزیابی شایستگی هاي مشاغل صنعت مربوط
 •  ساماندهی و آماده سازي ابزارهاي سنجش و ارزیابی
 • اعلام فراخوان عضویت در بانک اطلاعات
 •  همکاري در شناسایی متخصصان و خبرگان
 • همکاري در تدوین برنامه تربیت ارزیاب
 •  طراحی و پیاده سازي بانک اطلاعاتی ارزیابان در بستر اینترنت
 •  برگزاري دوره هاي آموزشی تربیت ارزیاب
 •  ساماندهی ارزیابان واجد شرایط
 • همکاري در تدوین ضوابط سنجش و ارزیابی
 • سنجش و ارزیابی صلاحیت حرفه اي متقاضیان
 • آماده سازي گواهی صلاحیت حرفه اي افراد پذیرفته شده در فرایند ارزیابی
 • ارسال گواهی هاي صلاحیت حرفه اي به وزارت نیرو براي تایید نهایی

بالا